VAECO Tuyển dụng - T8 2019 - Lần 4

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng tuy...

VAECO Tuyển dụng - T8 2019 - Lần 3

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng tuy...

VAECO Tuyển dụng - T8 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng tuy...

VAECO Tuyển dụng - T8 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng tuy...

VAECO Tuyển dụng - T7 2019 - Lần 3

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Số lượng tuyển dụng...

VAECO Tuyển dụng - T7 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng t...

VAECO Tuyển dụng - T7 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng t...

VAECO Tuyển dụng - T6 2019 - Lần 3

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Cam Ranh như sau: ...