An toàn

Các nguyên tắc An toàn là nền tảng cho mọi hoạt động của VAECO. Thông qua các nguyên tắc và quy trình nội bộ, chúng tôi nỗ lực mang lại giá trị “an toàn” cho mọi khách hàng, mọi cán bộ công nhân viên, và cho môi trường.

Hướng tới khách hàng

Chúng tôi luôn tổ chức và vận hành theo định hướng tối đa hóa các giá trị của khách hàng. Chúng tôi lập kế hoạch, thực hiện, rà soát, và cải tiến liên tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho khách hàng.

Sự tin tưởng và Niềm tin

Chúng tôi luôn luôn phục vụ khách hàng với niềm tin “chúng tôi có thể làm tốt hơn”. Chúng tôi xây dựng và bồi đắp sự tin tưởng và tinh thần đồng đội trong mọi cán bộ, công nhân viên dựa trên cam kết “Kỷ luật, nguyên tắc, sự tôn trọng và trách nhiệm”.

Sự tận tâm

Chúng tôi tôn vinh sự tận tâm và cung cấp mọi dịch vụ với tinh thần cống hiến cao nhất. Chúng tôi cổ vũ tinh thần cống hiến trong toàn Công ty và vinh danh những nhân viên có tinh thần cống hiến cao nhất.